top of page

Privaatsustingimused

Küpsiste kasutamine- ja privaatsuspoliitika 

 

Käesolev küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks OÜ Loomevabadus isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja meie teenuste kasutamise kohta.

Kasutades meie veebilehte, nõustute küpsiste kasutamisega ja isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjeldatud meie “Küpsiste kasutamise- ja privaatsuspoliitikas”.

2. Kliendi isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

 

Meie turunduskanalite vabatahtlike kasutajate ja teenuste kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töötleme me selleks, et täita oma lepingulisi kohustusi, pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

Kui Loomevabadus OÜ töötleb isikuandmeid neil eesmärkidel, on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi tagada meie teenuste korrektne ja kvaliteetsem osutamine.

Loomevabadus OÜ turunduskanalitest (sh koduleht) kogume andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

Näiteks töötleb Loomevabadus OÜ andmeid kliendi ostukäitumise, andmeid uudiskirjade lugemise ja avamise ning andmeid reklaamide avamise kohta, eesmärgiga pakkuda kliendile tema eelistatud pakkumisi ja sisu.

Loomevabadus OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Loomevabadus OÜ  kliendibaasi loomine ja selle haldamine;

 • kliendile uute teenuste pakkumine;

 • Loomevabadus OÜ  teenuste analüüsimine ja täiustamine;

 • veebilehe haldamine;

 • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;

 • kliendi päringutele vastamine;

3. Kuidas andmeid kogutakse

 

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse klientidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

 

Loomevabadus OÜ  kasutab järgmiseid küpsiseid:

 • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.

 • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Loomevabadus OÜ veebilehtedel.

Täpsemalt öeldes kasutab Loomevabadus OÜ :

 • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi küpsised.

 • reklaamiküpsiseid, mida aitavad pakkuda kasutaja huvidele sihitud reklaame. Näiteks kristiheil.com lehele on lisatud Facebook Pixel kood ning kui te ei soovi Loomevabadus OÜ veebilehe reklaami enam Facebookis näha, siis võite selle keelata.

4. Loomevabadus OÜ poolt töödeldavad isikuandmed (sh andmed)

 

Loomevabadus OÜ võib töödelda järgmisi isikuandmeid (sh andmeid):

 • kontaktandmed – nimi, e-posti aadress ja telefoninumber

 • lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – kliendi eelistused seoses Loomevabadus OÜ teenuste ja toodetega, tagasiside meie teenuste kohta, teave kliendi töö, äriprotsesside või õpingute/ harjumuste ja eelistuste kohta.

 • automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed, sealhulgas brauseri liik, seadme tüüp, suhtluskeel, veebisaidi aadress, kust kasutaja saabus, milliseid sisulehti uuris ning kasutaja IP-aadress ja muud liiklusandmed.

 • kasutaja toimingud seoses Loomevabadus OÜ e-kirjadega – sealhulgas andmed selle kohta, millised kirjad ning millal ja kuidas kasutaja avas.

 • muud isikuandmed – mille olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Instagram jm.

Loomevabadus OÜ ei töötle vastutava töötlejana isikuandmete eriliike.

5. Isikuandmete jagamine

 

Loomevabadus OÜ ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa (EU) Majanduspiirkonda.

Loomevabadus OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele va allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.

Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

 • Võlgade sisse nõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid.

 • Riikliku järelvalve asutused ja Politsei.

 • Avalik tagasiside kliendi nõusolekul.

6. Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine

 

Loomevabadus OÜ võib saata klientidele informatsiooni oma teenuste, toodete, uudiskirjade ja pakkumiste kohta, kui klient on meile ise andnud oma kontaktandmed, kuid seda niikaua, kui klient pole palunud viimaste tegevuste lõpetamist või lahkunud uudiskirja saajate grupist.

6.1. Isikuandmete turvalisus

Isikuandmete turvaline säilitamine on Loomevabadus OÜ kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest.

Loomevabadus OÜ on rakendanud vajalikke tehnilisi, füüsilisi ja korralduslikke turvameetmeid kliendi isikuandmete (andmete) kaitsmiseks kadumise ja ebaseadusliku töötlemise eest.

6.2. Säilitamistähtaeg – kui kaua isikuandmeid säilitame?

Loomevabadus OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame need isikuandmed.

Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

Kui tekib küsimusi, siis kirjuta kristihei@gmail.com

7. Kliendi õigused

 

Kliendil on õigus pääseda ligi Loomevabadus OÜ poolt töödeldavatele Kliendi enda isikuandmetele ja õigus nõuda ebatäpsete isikuandmete parandamist.

Kui Kliendil on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et Loomevabadus OÜ on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, peaks ta kindlasti ühendust võtma e-posti aadressil kristihei@gmail.com

Kui te ei soovi saada Loomevabadus OÜ turundusteateid, on teil võimalik neist loobuda, järgides iga turundusteate jaluses olevaid loobumisjuhiseid või võttes ühendust meie kontakti lehe kaudu.

Kui Loomevabadus OÜ pakutud lahendus ei rahulda teid, siis on teil õigus pöörduda Eesti Vabariigi Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

8. Muud sätted

 

Loomevabadus OÜ võtab õiguse Küpsiste kasutamist ja privaatsuspoliitikat ühepoolselt muuta. Küpsiste kasutamise ja privaatsuspoliitika uusim versioon on alati saadaval käesoleval veebilehel.

Käesolevale Küpsiste kasutamisele ja privaatsuspoliitikale kohalduvad Eesti Vabariigi seadused. Poliitikast tulenevad vaidlused või nõuded lahendatakse Tartu Maakohtus.

bottom of page